VERIFICACIÓ

MICROFUSIÓ CATALANA assegura la qualitat de les peces mitjançant una sèrie de controls durant les fases de producció finals.
S’efectuen controls dimensionals, metal.lúrgics, analítics i no destructius, efectuant les certificacions oportunes en el cas escaient:Característiques mecàniques: Control de duresa (escales Rockwell, Brinell, Vickers) efectuat mitjançant duròmetres.
Controls metal.logràfics: Exàmens metal.logràfics i microgràfics per el control d’estructures.
Controls dimensionals: Verificació de les cotes amb instruments tradicionals (calibres, micròmetres, comparadors), o bé amb màquines de control tridimensional.
Anàlisis químiques - Instrumentals: Control dels elements de l’aliatge dels materials amb un espectròmetre.
La fiabilitat dels controls realitzats en el nostre laboratori és garantida per el grau elevat de receptibilitat i de precisió dels valors obtinguts.

 PROCÉS